90 دقیقه مشاوره کسب و کار

850,000 تومان

بخش اول: 60 دقیقه تحلیل و آنالیز

بخش دوم: 30 دقیقه ارائه راه حل

قابل سفارش!

مشاوره کسب و کار آقای دیجیتال
90 دقیقه مشاوره کسب و کار

850,000 تومان